menu
Word Lid
10-puntenplan

1) Goed werkend gemeentebestuur

Na de perikelen rond de onbestuurbaarheid en de postjespakkerij verdient Denderleeuw een goed werkend gemeentebestuur. Een gemeente besturen mag geen goed betaalde ‘bijverdienste’ zijn. De nieuwe burgemeester moet daarom voltijds kiezen voor Denderleeuw want er zijn problemen genoeg die om een oplossing vragen. De leden van het schepencollege moeten aanwezig en aanspreekbaar zijn. De gemeente moet sober en efficiënt omspringen met het geld van de belastingbetaler. Peperdure prestigeprojecten en vriendjespolitiek zijn uit den boze. Het Vlaams Belang pleit voor een zuinige, transparante ‘propere-handenpolitiek’. 80% van wat een gemeente doet, is dienstverlening. Op vragen van inwoners moet helder worden geantwoord. Klachten moeten vlot worden afgehandeld. Meldingen van mankementen, defecten of beschadigingen aan infrastructuur moeten snel worden opgevolgd. Aanwervingen van gemeentepersoneel gebeuren altijd op basis van examens. De beste kandidaat krijgt steeds de job.

2) Denderleeuw moet Vlaams blijven!

Denderleeuw moet zelfbewust en zonder complexen opkomen voor het Vlaamse karakter van onze gemeente, onze cultuur, waarden en normen. Denderleeuw verbrusselt, Denderleeuw vervreemdt, Denderleeuw verfranst. Wie bij ons komt wonen, moet zich aanpassen en niet omgekeerd. Een schepen moet daarom de bevoegdheid ‘Vlaamse Zaken’ krijgen. Nederlands is en blijft de enige voertaal in Denderleeuw. Een inschrijvingstaks voor niet-EU-burgers wordt ingevoerd. Het gemeentebestuur moet een consequente uitwijzing van illegalen en criminele vreemdelingen actief ondersteunen. Naast een actief opsporingsbeleid ten aanzien van personen die zich illegaal op het grondgebied bevinden, moet het gemeentebestuur ook de hier legaal verblijvende vreemdelingen actief informeren over de mogelijkheden van de programma’s van vrijwillige terugkeer. Het gemeentebestuur mag niet meewerken aan de bouw/inrichting van een moskee. Het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen moet verboden worden voor het gemeentepersoneel. Aan de vraag tot het aanbieden van halalmaaltijden mag niet worden toegegeven. Nederlandstalige gezinnen willen we aanmoedigen om hier te blijven. Daarom pleiten we voor een doordacht, ambitieus en actief woonbeleid via de oprichting van een gemeentelijke woonregie.

3) Veiligheid: onze prioriteit!

Zonder veiligheid, geen leefbare gemeente. Met veiligheid begint alles: werken, sporten, winkelen, uitgaan, cultuur beleven…Vlaams Belang wil eindelijk een kordate en harde aanpak van alle vormen van criminaliteit. De strijd tegen hangjongeren, drugs, vandalisme, gewelddadige overvallen, diefstal, enz. moet fors opgedreven worden. Voldoende operationele interventieploegen zijn dan ook broodnodig. Op elk moment moet binnen de tien minuten een ploeg ter plaatse kunnen zijn. De politiepost Samtex in de stationsomgeving moet 24u/24u bemand zijn. Het Vlaams Belang wijst op het nut van fiets- en motoragenten in de aanpak van straatcriminelen, maar ook op het belang van zichtbare en (anonieme) voetpatrouilles. Zeker op drukke plaatsen.

4) Factuur voor elektriciteit, water en gas doen dalen

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur maatregelen neemt die de energie- en waterfactuur van onze inwoners kan doen dalen. Daarom moet een laagdrempelig energieloket worden opgericht waar (kandidaat)huurders en eigenaars terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding op maat omtrent energie- en waterbesparing, de keuze voor de energieleverancier, energierenovatie en energiezuinig bouwen en verbouwen.

5) Sociale woningen voor onze eigen mensen eerst

De meest gekende kwetsbare groepen die lijden onder verborgen armoede zijn de ouderen en de alleenstaanden. De (financiële) middelen moeten daarom terechtkomen bij de mensen waarvoor ze écht bedoeld zijn. De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de uitbouw van een beter en sociaal huurpatrimonium. Een toewijzingsreglement moet voorrang garanderen voor personen uit onze gemeente. Het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk moet beperkt worden tot 10% van het huurdersbestand. Kennis van het Nederlands is steeds verplicht.

6) Extra aandacht voor onze horecasector

Het Vlaams Belang wil dat het gemeentebestuur een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan opmaakt. Daarin moet zeker oog zijn voor de bereikbaarheid van handelszaken (zowel met de wagen, te voet als met de fiets), de mogelijkheid om te parkeren, de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrum, enz. Als Denderleeuw een levendige indruk wil maken, dan heeft de horeca daar een belangrijk aandeel in. Van volkscafés tot de betere eetgelegenheden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horecasector verdient dan ook extra aandacht. Toeristische promotie wordt dan ook best in overleg met de horeca gevoerd. Wanneer de gemeente op het openbaar terrein een evenement organiseert, dan moet de horeca daar zoveel mogelijk bij betrokken worden. Nachtwinkels behoren niet tot de horeca en moeten zich daar ook geen plaats trachten te verwerven. Dergelijke winkels maken zich vaak schuldig aan oneerlijke concurrentie.

7) Een leefbare en propere gemeente

Iedereen kan vaststellen dat onze gemeente volgebouwd is. Daarom willen wij de resterende groene gebieden behouden. Een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dringt zich dan ook op. Zwerfvuil en sluikstorten moeten fundamenteel worden aangepakt, want de maatschappelijke kost ervan is te hoog. Wanneer de overtreder wordt geïdentificeerd, dan moet die altijd worden beboet. Ook de opruimkosten moeten integraal op de overtreder worden verhaald. Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Elke buurt moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers. In het containerpark willen we een gezinsbonus invoeren: gezinnen mogen gratis 200 kg recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar aanvoeren.

8) Mobiliteit durven herbekijken: oprichten Verkeersraad

De mobiliteit en het parkeerbeleid kan beter. Daarom wil het Vlaams Belang een Verkeersraad oprichten naar voorbeeld van de Gecoro met aan het hoofd een onafhankelijke voorzitter die samen met ervaringsdeskundigen uit alle bevolkingsgroepen (senioren, jeugdbewegingen, gezinsbewegingen, handelaars, bedrijven, enz.) minstens tweemaal per jaar samenkomt en adviezen uitbrengt. Deze adviezen kunnen op de gemeenteraad gebracht worden na overleg met de bevoegde schepen. De leden moeten ook inzage krijgen in alle verkeersklachten die op het gemeentehuis binnenkomen. Verder pleiten wij voor een herziening van het parkeerbeleid in de stationsomgeving met nadruk op en voorrang voor de omwonenden en handelaars. De 1ste bewonerskaart moet steeds gratis zijn.

9) Zorg dragen voor onze allerkleinsten en senioren

Gemeentelijke kinderopvang kenmerkt zich door voldoende opvangplaatsen en flexibele openingstijden die rekening houden met ziekte van de ouders, onverwacht overwerk, vertraging van het openbaar vervoer, enz. De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders. Vele senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen. Het is belangrijk dat senioren die niet meer zo mobiel zijn, niet geïsoleerd raken in hun woning en zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het publieke leven. Het strategisch plaatsen van rustbanken en het voorzien van openbare toiletten maar ook een goed onderhoud van voetpaden, fietspaden en wandelwegen, zullen ervoor zorgen dat ouderen zich te voet of per fiets van hun woning naar het centrum of winkels kunnen en durven verplaatsen. Tegen 2030 zal het aantal 80+’ers in Denderleeuw met 26% zal stijgen en de leeftijdscategorie 65-79 jaar met 43%. De rusthuizen kampen nu al met een capaciteitstekort en werken met wachtlijsten. Het Vlaams Belang wil daarom dat er een toekomstvisie uitgewerkt wordt waarbij ouderenzorg betaalbaar blijft. Waarom geen gemeentelijk rusthuis?

10) Politiek is écht luisteren naar de mensen

Vlaams Belang vindt dat het gemeentebestuur écht naar de inwoners moet luisteren. Vaak ontpoppen zogezegde ‘inspraakrondes’ van het gemeentebestuur zich tot pure propagandatochten omdat de beslissing eigenlijk toch al genomen is. We kennen ondertussen ook de zogenaamde ‘internetinspraak’ waaraan inwoners kunnen deelnemen. Veel respons komt daar meestal niet op. Het Vlaams Belang hekelt het organiseren van schijninspraak. Natuurlijk is het uiteindelijk aan de politiek om knopen door te hakken en beslissingen te nemen, maar inspraak van onze inwoners is uitermate belangrijk om tot degelijke beslissingen te komen.

Onze ambitie: van Denderleeuw eindelijk een voorbeeldgemeente maken (in positieve zin)!

Lees hier ons uitgebreid verkiezingsprogramma: https://vbleden.s3.eu-central-1.amazonaws.com/112/...


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF